انتخاب واحد درسی

پایه دهم

کارگاه کارآفرینی و تولید
فقط سوالات با جواب

رتبه بندی کاربران

2

173 امتیاز

3

115 امتیاز

4

105 امتیاز

5

95 امتیاز

6

69 امتیاز

7

55 امتیاز

8

55 امتیاز

10

55 امتیاز

11

50 امتیاز

12

45 امتیاز

13

45 امتیاز

15

43 امتیاز

16

40 امتیاز

17

35 امتیاز

19

34 امتیاز

20

33 امتیاز