انتخاب واحد درسی

پایه دهم

کارگاه کارآفرینی و تولید بخش 10 کارگاه کارآفرینی و تولید
فقط سوالات با جواب

رتبه بندی کاربران

1

285 امتیاز

2

205 امتیاز

3

175 امتیاز

6

145 امتیاز

7

125 امتیاز

8

115 امتیاز

9

111 امتیاز

14

50 امتیاز

15

50 امتیاز

16

50 امتیاز

17

45 امتیاز

18

45 امتیاز

19

45 امتیاز

20

43 امتیاز