انتخاب واحد درسی

پایه دهم

کارگاه کارآفرینی و تولید بخش 14 کارگاه کارآفرینی و تولید
فقط سوالات با جواب

رتبه بندی کاربران

1

195 امتیاز

2

175 امتیاز

4

105 امتیاز

5

75 امتیاز

6

55 امتیاز

7

55 امتیاز

8

55 امتیاز

9

55 امتیاز

10

51 امتیاز

11

50 امتیاز

14

40 امتیاز

15

38 امتیاز

17

35 امتیاز

18

35 امتیاز

20

35 امتیاز