انتخاب واحد درسی

پایه دهم

کارگاه کارآفرینی و تولید بخش 4 کارگاه کارآفرینی و تولید
فقط سوالات با جواب

رتبه بندی کاربران

1

305 امتیاز

2

225 امتیاز

3

130 امتیاز

4

115 امتیاز

5

100 امتیاز

6

95 امتیاز

8

75 امتیاز

9

73 امتیاز

10

71 امتیاز

11

69 امتیاز

12

60 امتیاز

13

60 امتیاز

14

58 امتیاز

15

55 امتیاز

16

55 امتیاز

17

55 امتیاز

18

50 امتیاز

19

49 امتیاز