انتخاب واحد درسی

پایه دهم

کارگاه کارآفرینی و تولید بخش 7 کارگاه کارآفرینی و تولید
فقط سوالات با جواب

رتبه بندی کاربران

2

183 امتیاز

3

125 امتیاز

4

115 امتیاز

5

105 امتیاز

6

69 امتیاز

7

55 امتیاز

8

55 امتیاز

9

55 امتیاز

10

50 امتیاز

12

45 امتیاز

14

40 امتیاز

15

38 امتیاز

17

35 امتیاز

18

35 امتیاز

20

35 امتیاز