انتخاب واحد درسی

پایه دهم

سواد رسانه ای درس 10 تفکر و سواد رسانه ای
فقط سوالات با جواب
Zahra .

درس 10 تفکر و سواد رسانه ای

تصویر صفحه۷۴در صنعت رسانه نشانگر چیست؟

Zahra .

درس 10 تفکر و سواد رسانه ای

بازی گردانان بزرگ چه طبقاتی هستند لطفا جواب بدین

رتبه بندی کاربران

1

275 امتیاز

2

205 امتیاز

3

175 امتیاز

6

145 امتیاز

7

125 امتیاز

8

115 امتیاز

9

111 امتیاز

11

70 امتیاز

14

55 امتیاز

16

50 امتیاز

17

50 امتیاز

18

50 امتیاز

19

45 امتیاز

20

45 امتیاز