انتخاب واحد درسی

پایه دهم

سواد رسانه ای درس 10 تفکر و سواد رسانه ای
فقط سوالات با جواب
Zahra .

درس 10 تفکر و سواد رسانه ای

تصویر صفحه۷۴در صنعت رسانه نشانگر چیست؟

Zahra .

درس 10 تفکر و سواد رسانه ای

بازی گردانان بزرگ چه طبقاتی هستند لطفا جواب بدین

رتبه بندی کاربران

1

195 امتیاز

2

75 امتیاز

3

53 امتیاز

4

53 امتیاز

5

45 امتیاز

6

35 امتیاز

7

35 امتیاز

10

25 امتیاز

11

25 امتیاز

12

21 امتیاز

13

21 امتیاز

14

15 امتیاز

15

15 امتیاز

17

11 امتیاز

18

10 امتیاز

19

10 امتیاز