انتخاب واحد درسی

پایه دهم

جامعه شناسی دهم درس 13 جامعه شناسی دهم
فقط سوالات با جواب
کوثر خلیلی

درس 13 جامعه شناسی دهم

غرب زدگی چیست

هستی رحمانی

درس 13 جامعه شناسی دهم

هویت ایران قبل از ایران قبل از ظهور اسلام

رتبه بندی کاربران

2

63 امتیاز

3

55 امتیاز

5

23 امتیاز

7

18 امتیاز

8

15 امتیاز

9

15 امتیاز

10

15 امتیاز

11

15 امتیاز

12

15 امتیاز

13

15 امتیاز

14

15 امتیاز

15

15 امتیاز

16

10 امتیاز

18

10 امتیاز

19

8 امتیاز