انتخاب واحد درسی

پایه دهم

جامعه شناسی دهم فصل 16 جامعه شناسی دهم
فقط سوالات با جواب

رتبه بندی کاربران

1

275 امتیاز

2

205 امتیاز

3

175 امتیاز

6

145 امتیاز

7

125 امتیاز

8

115 امتیاز

9

111 امتیاز

11

70 امتیاز

14

55 امتیاز

16

50 امتیاز

17

50 امتیاز

18

50 امتیاز

19

45 امتیاز

20

45 امتیاز