انتخاب واحد درسی

پایه دهم

کارگاه کارآفرینی و تولید بخش 13 کارگاه کارآفرینی و تولید
فقط سوالات با جواب

رتبه بندی کاربران

1

175 امتیاز

2

101 امتیاز

3

95 امتیاز

4

85 امتیاز

5

84 امتیاز

6

35 امتیاز

7

35 امتیاز

8

35 امتیاز

9

28 امتیاز

10

25 امتیاز

12

25 امتیاز

13

25 امتیاز

14

25 امتیاز

15

25 امتیاز

16

25 امتیاز

17

25 امتیاز

19

15 امتیاز

20

15 امتیاز