انتخاب واحد درسی

پایه دهم

کارگاه کارآفرینی و تولید بخش 8 کارگاه کارآفرینی و تولید
فقط سوالات با جواب

رتبه بندی کاربران

1

110 امتیاز

4

5 امتیاز

5

5 امتیاز

6

5 امتیاز

8

5 امتیاز

9

5 امتیاز

10

5 امتیاز

11

5 امتیاز

12

5 امتیاز

13

5 امتیاز

16

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز