انتخاب واحد درسی

پایه دهم

سواد رسانه ای درس 10 تفکر و سواد رسانه ای
فقط سوالات با جواب
Zahra .

درس 10 تفکر و سواد رسانه ای

تصویر صفحه۷۴در صنعت رسانه نشانگر چیست؟

Zahra .

درس 10 تفکر و سواد رسانه ای

بازی گردانان بزرگ چه طبقاتی هستند لطفا جواب بدین

رتبه بندی کاربران

2

13 امتیاز

4

5 امتیاز

5

5 امتیاز

6

5 امتیاز

8

5 امتیاز

9

5 امتیاز

12

5 امتیاز

13

5 امتیاز

15

5 امتیاز

16

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز