انتخاب واحد درسی

پایه دهم

سواد رسانه ای درس 17 تفکر و سواد رسانه ای
فقط سوالات با جواب

رتبه بندی کاربران

1

315 امتیاز

2

230 امتیاز

3

130 امتیاز

4

115 امتیاز

5

100 امتیاز

6

95 امتیاز

8

75 امتیاز

9

73 امتیاز

10

71 امتیاز

11

69 امتیاز

12

60 امتیاز

13

60 امتیاز

14

58 امتیاز

15

55 امتیاز

16

55 امتیاز

17

55 امتیاز

18

50 امتیاز

19

49 امتیاز