انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

تاریخ معاصر یازدهم درس 13 تاریخ یازدهم
فقط سوالات با جواب
آراز میرزائی

درس 13 تاریخ یازدهم

به نام خدا آموزش وپرورش ناحیه 2 نام ونام خانوادگی : آموزشگاه تاریخ برگزاری :16/10/1394 نام درس : تاریخ معاصر نوبت امتحانی : دی ماه زمان پاسخگویی : 60 دقیقه پایه ورشته تحصیلی : سوم تجربی وریاضی تعداد صفحات : 3 طراح : محبوبه صادقی ردیف سواالت تستی بارم 1 صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید : - رهبرش بزرگی از بلوچستان در دوره قاجار توسط انگلیس از ایران جدا شد . - اولین پایه گذار جنبش ضد کمونیستی در ایران سلیمان میرزا اسکندری می باشد . 1 1 جمالت زیر را تکمیل کنید: - ایروان و نخجوا

غزل رادمنش

درس 13 تاریخ یازدهم

با توجه به مطالب درس ۱۳ نظر خود را در مورد نقش انگلستان و عوامل داخلی ( حزب توده ، شاه و درباریان) در تضعیف و زمینه سازی کودتا بر علیه دولت مصدق را بنویسد .

ابوالفضل هاشمی پور

درس 13 تاریخ یازدهم

نمونه سوال

رضا مرادی

درس 13 تاریخ یازدهم

لطفا سوالات تاریخ ترم اول 1تا13

رتبه بندی کاربران

1

125 امتیاز

2

70 امتیاز

4

45 امتیاز

5

35 امتیاز

7

20 امتیاز

8

20 امتیاز

9

15 امتیاز

10

15 امتیاز

11

15 امتیاز

12

15 امتیاز

13

10 امتیاز

14

10 امتیاز

15

10 امتیاز

16

10 امتیاز

17

10 امتیاز

19

10 امتیاز

20

8 امتیاز