انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

تاریخ معاصر یازدهم درس 20 تاریخ یازدهم
فقط سوالات با جواب
حجت حجتی

درس 20 تاریخ یازدهم

عاملان اصلی واگذاری امتیاز رویتر و لاتاری چه کسانی بودند؟

علی سیدی

درس 20 تاریخ یازدهم

چرا شاه در مبارزات انتخاباتی آمریکا از نامزد حزب جمهوری خواه حمایت می کرد؟ زیرا جمهوریخواهان در سیاست معتقد به شدت عمل و کاربرد زور هستند بنابراین شاه به عنوان دیکتاتور خشن با یک رئیس جمهوری خواه راحت تر بود

رتبه بندی کاربران

1

175 امتیاز

2

65 امتیاز

3

60 امتیاز

7

45 امتیاز

8

35 امتیاز

9

30 امتیاز

11

25 امتیاز

12

25 امتیاز

13

25 امتیاز

14

25 امتیاز

15

20 امتیاز

16

20 امتیاز

17

15 امتیاز

18

15 امتیاز

19

15 امتیاز

20

15 امتیاز