انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

جغرافیا یازدهم درس 10 جغرافیا یازدهم
فقط سوالات با جواب
نازنین میرزایی

درس 10 جغرافیا یازدهم

ناحیه ترکیبی چیست

نازنین میرزایی

درس 10 جغرافیا یازدهم

فدرال چیست؟؟؟

حدیث عابدینی

درس 10 جغرافیا یازدهم

خط مبنا چیست؟

حامد حداو حداد

درس 10 جغرافیا یازدهم

۶ شرط تبدیل یک کشور به قدرت دریایی

معصومه محبتی

درس 10 جغرافیا یازدهم

علت اهمیت مرز های سیاسی چیست؟

عادل سعدی

درس 10 جغرافیا یازدهم

سرزمین را تعریف کنید

kosar malek

درس 10 جغرافیا یازدهم

چرا امروزی کوه های مرزی مانند گذشته اهمیت ندارند

رتبه بندی کاربران

3

25 امتیاز

4

20 امتیاز

5

15 امتیاز

6

15 امتیاز

7

15 امتیاز

8

10 امتیاز

9

10 امتیاز

10

10 امتیاز

11

5 امتیاز

13

5 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

16

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز