انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

جغرافیا یازدهم درس 7 جغرافیا یازدهم
فقط سوالات با جواب
سارینا مجرد

درس 7 جغرافیا یازدهم

ناحیه سیاسی و انواع آن چیست؟

zary Bayati

درس 7 جغرافیا یازدهم

از مهمترین مراکز دامداری تجاری در جهان ؟

ali parvin

درس 7 جغرافیا یازدهم

فصل هفتم جغرافیا

رضا یوسفی

درس 7 جغرافیا یازدهم

مهمترین نواحی صنعتی اروپا در......این قاره قرار دارد

اراد احمدی

درس 7 جغرافیا یازدهم

لطفا هر کی بلده جواب بده

اراد احمدی

درس 7 جغرافیا یازدهم

لطفا جواب درست رو بهم بگید

رتبه بندی کاربران

1

175 امتیاز

2

65 امتیاز

3

60 امتیاز

7

35 امتیاز

8

30 امتیاز

9

30 امتیاز

10

25 امتیاز

11

25 امتیاز

12

25 امتیاز

14

25 امتیاز

15

25 امتیاز

16

20 امتیاز

17

15 امتیاز

18

15 امتیاز

19

15 امتیاز

20

15 امتیاز