انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

جغرافیا یازدهم درس 7 جغرافیا یازدهم
فقط سوالات با جواب
سارینا مجرد

درس 7 جغرافیا یازدهم

ناحیه سیاسی و انواع آن چیست؟

zary Bayati

درس 7 جغرافیا یازدهم

از مهمترین مراکز دامداری تجاری در جهان ؟

ali parvin

درس 7 جغرافیا یازدهم

فصل هفتم جغرافیا

رضا یوسفی

درس 7 جغرافیا یازدهم

مهمترین نواحی صنعتی اروپا در......این قاره قرار دارد

اراد احمدی

درس 7 جغرافیا یازدهم

لطفا هر کی بلده جواب بده

اراد احمدی

درس 7 جغرافیا یازدهم

لطفا جواب درست رو بهم بگید

رتبه بندی کاربران

1

105 امتیاز

2

33 امتیاز

4

25 امتیاز

5

25 امتیاز

6

20 امتیاز

9

10 امتیاز

10

10 امتیاز

11

10 امتیاز

13

5 امتیاز

15

5 امتیاز

16

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز