انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

تاریخ معاصر یازدهم درس 10 تاریخ یازدهم
فقط سوالات با جواب
ابوالفضل هاشمی پور

درس 10 تاریخ یازدهم

نمونه سوال

رتبه بندی کاربران

1

110 امتیاز

2

73 امتیاز

3

35 امتیاز

5

25 امتیاز

6

20 امتیاز

7

20 امتیاز

9

15 امتیاز

10

15 امتیاز

11

15 امتیاز

12

15 امتیاز

14

10 امتیاز

15

10 امتیاز

16

10 امتیاز

17

10 امتیاز

19

10 امتیاز

20

10 امتیاز