انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

تاریخ معاصر یازدهم درس 10 تاریخ یازدهم
فقط سوالات با جواب
ابوالفضل هاشمی پور

درس 10 تاریخ یازدهم

نمونه سوال

رتبه بندی کاربران

1

175 امتیاز

2

65 امتیاز

3

60 امتیاز

7

45 امتیاز

8

35 امتیاز

9

25 امتیاز

10

25 امتیاز

11

25 امتیاز

12

25 امتیاز

14

25 امتیاز

15

20 امتیاز

16

20 امتیاز

17

15 امتیاز

18

15 امتیاز

19

15 امتیاز

20

15 امتیاز