انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

علوم فنون دوازدهم درس 10 علوم وفنون دوازدهم
فقط سوالات با جواب
پژمان عظیم نیا

درس 10 علوم وفنون دوازدهم

سلام سوالات متن علوم و فنون ادبی دوازدهم بخش چهارم فصل چهارم درس دهم

رتبه بندی کاربران

1

100 امتیاز

2

40 امتیاز

3

28 امتیاز

4

25 امتیاز

5

20 امتیاز

6

20 امتیاز

7

18 امتیاز

8

15 امتیاز

10

15 امتیاز

11

15 امتیاز

12

15 امتیاز

13

15 امتیاز

14

15 امتیاز

15

15 امتیاز

16

10 امتیاز

17

10 امتیاز

18

10 امتیاز

19

10 امتیاز

20

8 امتیاز