انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

جغرافیا دوازدهم درس پنجم جغرافیا دوازدهم
فقط سوالات با جواب
Bahar 💫

درس پنجم جغرافیا دوازدهم

مساله های اختلاف ساعت: ۱-شهرAدرطول شرقی ۴۵ وشهرBدر طول غربی۷۵ درجه قرار گرفته ،اگر ساعت در A ساعت ۱۹ باشد: 🌍الف- اختلاف طول جغرافیایی این دوشهر را محاسبه کنید. 🌍 ب-اختلاف ساعت این دوشهر را بدست آورید. 🌍 ج-ساعت درشهر Bچند است؟ 2-اگر در نیمه دوم سال در شهری که در طول ۶۰ درجه غربی قرار گرفته ساعت ۱۶ باشد درگرینویچ ساعت چند است؟ 3-ساعت در شهر الف۲۰ ودرشهر ب ۸ صبح می باشد، اختلاف طول جغرافیایی این دوشهر را حساب کنید. 4-در گرینویچ ساعت ۵ عصر است،در بمبئی در هند ساعت چند می باشد؟(طول جغرافی

فاطمه ساعدی

درس پنجم جغرافیا دوازدهم

حرکت دامنه ای چیست و انواع آن

ho3ein sh

درس پنجم جغرافیا دوازدهم

سلام میشه فنون و مهارت های جغرافیای ۲ رو یکی بهم توضیح بده ممنون میشم.

کیهان کیانی

درس پنجم جغرافیا دوازدهم

منظور از حمل نقل آبی چیست ؟

رتبه بندی کاربران

1

75 امتیاز

2

40 امتیاز

3

38 امتیاز

4

25 امتیاز

5

20 امتیاز

6

20 امتیاز

7

18 امتیاز

8

15 امتیاز

10

15 امتیاز

11

15 امتیاز

12

15 امتیاز

13

15 امتیاز

14

15 امتیاز

15

15 امتیاز

16

10 امتیاز

17

10 امتیاز

18

10 امتیاز

19

10 امتیاز

20

10 امتیاز