انتخاب واحد درسی

پایه چهارم

مطالعات اجتماعی چهارم درس 7 مطالعات اجتماعی چهارم
فقط سوالات با جواب
زهرا میرزایی

درس 7 مطالعات اجتماعی چهارم

درباره سر گذشت یک رود انشا بنویسید ودر آن از زبان رود مسئله ی آلودگی آب و راه های جلوگیری از آن را شرح کنید لطفا از اینترنت نباشه

محمد محمدی

درس 7 مطالعات اجتماعی چهارم

سریع جزوه بفرستید لطفا

یه خنگول 🤌🗿 🥲

درس 7 مطالعات اجتماعی چهارم

پلی کپی از درس ۵ و ۶ و ۷ بدیدند معرکه میدم تاج هم میدم

پریماه عبدالملکی

درس 7 مطالعات اجتماعی چهارم

سلام لطفا سوالات مطالعات اجتماعی در هفتم پایه پنجم رو میخواستم ممنون

نازی ‌تک پر

درس 7 مطالعات اجتماعی چهارم

صفحه ۳۰ جواب به کار ببندیم لطفا از اینترنت نباشه

رتبه بندی کاربران