انتخاب واحد درسی

پایه پنجم

هدیه های آسمانی پنجم درس 14 هدیه های اسمانی پنجم
فقط سوالات با جواب
یسنا نعمتی

درس 14 هدیه های اسمانی پنجم

کدام سوره هست که دو بسم الله دارد

رتبه بندی کاربران

1

273 امتیاز

2

265 امتیاز

4

85 امتیاز

5

83 امتیاز

8

48 امتیاز

9

48 امتیاز

10

43 امتیاز

11

35 امتیاز

12

33 امتیاز

13

28 امتیاز

14

25 امتیاز

15

25 امتیاز

18

15 امتیاز