پادرس ، پاسخ می دهد

  • زینب‌ باباجانی

    جهت مشاهده عکس کلیک نمایید

    جمله های اسمیه و فعلیه از متن درس ششم پیدا کنید نقش کلماتشم بنویسید

  • جواب ها

  • زینب‌ باباجانی