پادرس ، پاسخ می دهد

  • مهدیه معظمی

    جهت مشاهده عکس کلیک نمایید

    کدام گزینه میتواند یک فرمول فیزیکی باشد؟(A,B,Cکمیت های فیزیکی متفاوت هستند)

  • جواب ها

  • مهدیه معظمی