پادرس ، پاسخ می دهد

  • مریم فیروزی

    جهت مشاهده عکس کلیک نمایید

    ‌امتحان جامعه شناسی ( درس ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶) فصل ۲ هویت

  • جواب ها

  • مریم فیروزی