پادرس ، پاسخ می دهد

  • مهدی گودرزی

    جهت مشاهده عکس کلیک نمایید

    اگر یک مکعب فلزی رابدون ذوب شدن آن حرارت دهیم، فشاری که به سطح زیرین خود جایه خالی وارد می کند

  • جواب ها

  • مهدی گودرزی