زیست شناسی دوازدهم - فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

Bita qp

زیست شناسی دوازدهم. فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

تو این تست قسمت و میتونیم به خاطر کلمه ی آکسون سلول عصبی هم این گزینه رو رد کنیم؟ چون سلول های گیرنده ی تعادلی گوش سلول پوششی تمایز یافته هستن پس نمیشه گفت آکسون سلول عصبی؟

جواب ها

ali ..

زیست شناسی دوازدهم

سلام نه اونا گیرنده نیستن گیرنده ها پیامشونو به اون دندریتا میدن که ببره به مغز

سوالات مشابه

mhds mhbbi

فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

تو این شکل واسه رونویسی بین نوکلئوتید های رنا و دنا ک مکمل هستن پیوند هیدروژنی برقرار میشه و موقعی ک رنا از بین دو رشته دنا خارج میشه پیوند هیدروژنی شکسته میشه یا اصلا پیوند تشکیل نمیشه؟

علیرضا ‌‌‌‌

فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

لطفا سه مورد از تفاوت های رونویسی و همانند سازی رو بگید

asal tmrd

فصل 2 زیست شناسی دوازدهم

کسی جواب اینو بلده بگه لطفا