ریاضی ششم - فصل پنجم ریاضی ششم

آناهیتا ♡♡♡

ریاضی ششم. فصل پنجم ریاضی ششم

لطفا جواب بدین

جواب ها

اول مساح دایره رو بدست بیار بعد مساحت مثلث بعد جوابارو منها کن

jokiong lim

ریاضی ششم

مساحت دایره رو بدست میاریم ۱۲.۵۶ =۳.۱۴×۲×۲ مساحت مثلث رو بدست میاریم ٣=٢÷٢×٣ ١٢.۵۶_۳=۹.۵۶

اراد عظیمی

ریاضی ششم

باز هم حوصله ندارم

سلام جواب کامل

سوالات مشابه

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه لطفاً واسم جواب این سوال رو بفرستید معرکه میدم به هر کی که بفرسته

morvarid ghasmi

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام محیط رو حساب کنید 😁 معرکه میدم

آناهیتا ♡♡♡

فصل پنجم ریاضی ششم

جواب بدین معرکه میدم به کسی که درست بگه🫂

آناهیتا ♡♡♡

فصل پنجم ریاضی ششم

جواب بدین معرکه میدم به کسی که درست بگه🫂

morvarid ghasmi

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام محیط رو حساب کنید 😁 معرکه میدم

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه هرمی می‌تونه جواب این رو به هم بگه باید مساحت رو بدت بیاوریم

علی حیدری

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام متمم زاویه ۲۷ چند درجه است؟ جواب=معرکه

ستایش شواخ

فصل پنجم ریاضی ششم

کسی بگه معرکه میدم

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه هرمی می‌تونه جواب این رو به هم بگه باید مساحت رو بدت بیاوریم

آناهیتا ♡♡♡

فصل پنجم ریاضی ششم

جواب بدین معرکه میدم به کسی که درست بگه🫂

سوگند عبداللهی

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه برام نمونه سوال بفرستی معرکه می دم

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام ببخشید من یه سوال ریاضی داشتم لطفاً هرمی بیدونه بهم بگه 857 سی سی چند لیتر است?

محمد متین سلیمانی

فصل پنجم ریاضی ششم

آزمون ریاضی

آناهیتا ♡♡♡

فصل پنجم ریاضی ششم

لطفا جواب بدین

ستایش شواخ

فصل پنجم ریاضی ششم

کسی بگه معرکه میدم

علی حیدری

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام متمم زاویه ۲۷ چند درجه است؟ جواب=معرکه

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه لطفاً واسم جواب این سوال رو بفرستید معرکه میدم به هر کی که بفرسته

morvarid ghasmi

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام محیط رو حساب کنید 😁 معرکه میدم

علی حیدری

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام متمم زاویه ۲۷ چند درجه است؟ جواب=معرکه

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه لطفاً واسم جواب این سوال رو بفرستید معرکه میدم به هر کی که بفرسته