زیست شناسی دوازدهم - فصل 3 زیست شناسی دوازدهم

سوال واضح !

Bita qp

زیست شناسی دوازدهم. فصل 3 زیست شناسی دوازدهم

دلی بود همینطوری کشیدم

جواب ها

ali ..

زیست شناسی دوازدهم

perfect👌😅

جواب معرکه

♡𝒛. 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒎𝒂𝒏𝒊♡

زیست شناسی دوازدهم

علاوه بر هوشت نقاشیت هم خوبه👍🏻😍

Raha aminii

زیست شناسی دوازدهم

che gashang...💭✨️

Saqi .B

زیست شناسی دوازدهم

عا باریکلا😂

سوالات مشابه

فاطمه سلیمانی

فصل 3 زیست شناسی دوازدهم

اگر گروه خونی پدر AO ومادر AB باشد کدام فنوتیپ گروه خونی در میان فرزندان میتواند بیشتر باشد؟؟؟ لطفا کمک

najmeh t-a

فصل 3 زیست شناسی دوازدهم

پسری هموفیل است. آیا مادر او قطعا هموفیل خواهد بود؟

Bita qp

فصل 3 زیست شناسی دوازدهم

دلی بود همینطوری کشیدم