فارسی پنجم - درس 8 فارسی پنجم

کاربر پرسان

فارسی پنجم. درس 8 فارسی پنجم

سلام معنی سلاح چی میشه؟

جواب ها

تفنگ ،ابزار جنگ

Zeynab ...

فارسی پنجم

اسلحه ، تفنگ ، وسیله دفاع از خود

زینب مختاری

فارسی پنجم

وسیله ی جنگی

وسایل جنگی مثل اسلحه و تفنگ

اسلحه تفنگ

سوالات مشابه

کاربر پرسان

درس 8 فارسی پنجم

سلام معنی سلاح چی میشه؟

کاربر پرسان

درس 8 فارسی پنجم

سلام معنی سلاح چی میشه؟

کاربر پرسان

درس 8 فارسی پنجم

سلام معنی سلاح چی میشه؟