هندسه دهم -

فصل سوم هندسه دهم

کیوان عباسی

هندسه دهم. فصل سوم هندسه دهم

از@محل@برخورد@میانه@های@یک@مثلث@خطی@موازی@یکی@از@اضباع@مثلث@رسم@میکنیم@تا@ان@را@به@دو@قسمت@مساوی@تقسیم@کند‌. نسبت@مساحت@دو@مثلث@برابر@چقدر@است

جواب ها

سوالات مشابه

سمیرا پیروتی

فصل سوم هندسه دهم

لطفا@جواب@همراه@با@توضیح