زیست شناسی دهم -

فصل سوم زیست دهم

الیزا کامیاری

زیست شناسی دهم. فصل سوم زیست دهم

علت اینکه مقداری هوا در شش هامون حتی پس از یک بازدم عمیق هم باقی می ماند چیست؟ لطفا زود جواب بدهید؟

جواب ها

سوالات مشابه

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

علت غلط بودنش چیست؟

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

چند مسیر بین گرهی از گره اول ب گره دوم میرسد؟

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

آیا هر دو دم (یعنی دم عادی و دم عمیق)فعال است یا غیر فعال است؟

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

لطفا زود جواب بدهید

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

با توجه به شکل صفحه ۴۰ زیست فصل سوم نایژه اصلی سمت راست بلند است یا سمت چپ بلند است؟

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

در محافظت از شش ها دو نوع بافت نقش دارد؟

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

غضروف کامل در نایژه اصلی داشتیم یا در نایژه فرعی؟

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

آیا در بازدم عادی انقباض ماهیچه ای داریم؟

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

لطفا جواب بدهید؟

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

در محافظت از شش ها دو نوع بافت نقش دارد؟

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

در اطراف حبابک های موجود در شش چه نوع مویرگی را می توانیم ببینیم؟

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

از بین سه نوع ماهیچه هایی که داری کدام یک ازاینجا رو بصورت تیره و روشن و خط دار یا مخطط می بینید؟

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

علت تیره و روشن دیده شدن ماهیچه اسکلتی چیست؟

Hamidreza Moradi

فصل سوم زیست دهم

با توجه به شکل های زیر که عمل تنفس در انسان را نشان می دهد ..

be name balai

فصل سوم زیست دهم

استثنا خون روشن و تیره

be name balai

فصل سوم زیست دهم

گدش خون مضاعف چیست

be name balai

فصل سوم زیست دهم

صدا های ناهنجار علت هایش

be name balai

فصل سوم زیست دهم

صدا های قلب

ابوالفضل جعفری

فصل سوم زیست دهم

در تنفس آرام و طبیعی کدام عامل نقش اصلی را به عهدا دارد؟

meti_mgi GN

فصل سوم زیست دهم

کسی میتونه جواب اینارو بگه🙏 ۱)جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید الف)انسان باید در پی منابع...و....و...برای کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی باشد ب)لنف از....و.... تشکیل شده ودر رگ های ....وجود دارد پ).....گوارش پروتئین ها در معده را آغاز میکند ت)بنداره بین معده و روده....نام دارد ث)به دلیل وجود ....شش سمت راست از شش سمت چپ بزرگتر است ۲)کلمات غلط در جملات زیر را بیابید و درست آن را بنویسید الف) کار شبکه آندوپلاسمی زبر ساخت پروتئین هایی است که قرار است به داخل سلول ترشح شوند ب) غذا در بخش نگاری