ریاضی یازدهم - فصل 4 ریاضی یازدهم تجربی

بهار حسنی

ریاضی یازدهم. فصل 4 ریاضی یازدهم تجربی

میشه یه نفر این تابع سینوسی رو رسم کنه؟ 😓

جواب ها

یازدهم تجربی

ریاضی یازدهم

بفرمایید

سوالات مشابه

.. علی یاری

فصل 4 ریاضی یازدهم تجربی

کسی دلیل علمی این نکته رو میدونه ؟

Fatey Ks

فصل 4 ریاضی یازدهم تجربی

جوابش لطفاً

محمد عباسی

فصل 4 ریاضی یازدهم تجربی

کسی میتونه این رو حل کنه؟