فیزیک دوازدهم تجربی - فصل 3 فیزیک دوازدهم تجربی

فاطی قا

فیزیک دوازدهم تجربی. فصل 3 فیزیک دوازدهم تجربی

چرا گزینه 3 هم میتونه درست باشه؟

جواب ها

تینا الف

فیزیک دوازدهم تجربی

جهت v به سمت مثبت محور x است. گاهی اوقات مسیر حرکت انحنا داره و بردار v مماس بر مسیر حرکته. پس گزینه 3 هم درسته.

سوالات مشابه

Mehrsa ‌ .

فصل 3 فیزیک دوازدهم تجربی

اگر جسمی که به فنر بسته شده است روی یک سطح افقی بدون اصطکاک جابجا شده و آنگاه با سرعت اولیه صفر رها شود نوسان خواهد کرد، اگر جسم 0/12m از وضع تعادلش جابه جا شده و با سرعت اولیه صفر رها شود، آنگاه پس از 0/8ثانیه جابجایی آن در طرف مخالف به 0/12متر میرسد. و در طی این مدت یک بار از وضع تعادل میگذرد. دامنه و دوره تناوب و بسامد حرکت را بدست آورید؟ 2.نوسانگر ساده ای بر روی پاره خطی به طول ۴سانتی متر با دوره 0/3ثانیه نوسان میکند. این نوسانگر در هر دقیقه چه مسافتی طی میکند؟ 3. در لحظه ای که انرژی جنبشی

as sa

فصل 3 فیزیک دوازدهم تجربی

سلام لطفا اگه اینارو بلدید حل کنید 😥

gh fhv

فصل 3 فیزیک دوازدهم تجربی

میشه توضیح بدید