زیست شناسی دهم -

فصل سوم زیست دهم

mohammad rahimi

زیست شناسی دهم. فصل سوم زیست دهم

اینم بفرس مرسی

جواب ها

جواب معرکه

سوالات مشابه

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

جوابش چی میشع

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

اینم اگ میشه جواب بدین

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

و اینم میخوام خیلی ببخشید میدونم سوالام زیادن همشو معلمم فرستاده گفته تا فردا حل کنم😔😔😔

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

جواب اینم بگو 😂😂😂گفتی اینارو از کجا میارم بخدا اینارو معلممون طرح کرده بیشعورمن خودمم موندم از کجاش اورده

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

خواهش میکنم اینم جواب بدید😭😭

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

اینم جواب بدین؟؟

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

جواب اینم بدین😍

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

اینم لطف کنین

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

اینو خواهش میکنم بگید

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

حنجره کدام قسمت از دستگاه تنفسی است ؟(هادی یا مبادله ای )

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

علت اینکه مقداری هوا در شش هامون حتی پس از یک بازدم عمیق هم باقی می ماند چیست؟ لطفا زود جواب بدهید؟

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

علت غلط بودنش چیست؟

mohammad rahimi

فصل سوم زیست دهم

چند مسیر بین گرهی از گره اول ب گره دوم میرسد؟

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

آیا هر دو دم (یعنی دم عادی و دم عمیق)فعال است یا غیر فعال است؟

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

لطفا زود جواب بدهید

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

با توجه به شکل صفحه ۴۰ زیست فصل سوم نایژه اصلی سمت راست بلند است یا سمت چپ بلند است؟

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

در محافظت از شش ها دو نوع بافت نقش دارد؟

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

غضروف کامل در نایژه اصلی داشتیم یا در نایژه فرعی؟

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

آیا در بازدم عادی انقباض ماهیچه ای داریم؟

الیزا کامیاری

فصل سوم زیست دهم

لطفا جواب بدهید؟