سواد رسانه ای - درس 13 تفکر و سواد رسانه ای

Zahra .

سواد رسانه ای. درس 13 تفکر و سواد رسانه ای

صفحه۱۰۴دزمورد مفهوم رسانه یک سویه و دوسویه و تفاوت ان؟

جواب ها

Nima MM

سواد رسانه ای

رسانه یک سویه رسانه ای هستش که توی اون یکی از اعضا یک چیزی رو بیان میکنه اما هیچ کسه دیگه ای نمیتونه نظرش رو بیان کنه و اصتلاحاًً ارتباط یک طرفه هست، اما در رسانه دو سویه وقتی کسی چیزی رو بیان میکنه بقیه اعضا هم میتونن نظرشون رو بگن و اینجا ارتباط دوطرفه هست...

سوالات مشابه

Zahra .

درس 13 تفکر و سواد رسانه ای

صفحه۱۰۴دزمورد مفهوم رسانه یک سویه و دوسویه و تفاوت ان؟