فارسی چهارم - درس پانزدهم فارسی چهارم

... ..........

فارسی چهارم. درس پانزدهم فارسی چهارم

جواب بدید معرکه و تاج میدم

جواب ها

جواب معرکه

Armita 💙:)

فارسی چهارم

گل + زار = گل زار نمک + زار = نمک زار کشت+ زار = کشت زار لاله+ زار = لاله زار

سلام بفرمائید

آسنا رهایی

فارسی چهارم

گل + زار کشت + زار نمک زار لاله زار

.. ..

فارسی چهارم

الف گل +زار ب نمک زار ‌ د لاله زار ج کشت + زار

ایدا شهیکی ♥️

فارسی چهارم

گل+ زار=گل زار کشت +زار =کشت زار نمک +زار= نمک زار لاله+ زار =لاله زار تاج معرکه یادت نره

سوالات مشابه

... ..........

درس پانزدهم فارسی چهارم

زود جواب بدید معرکه وتاج میدم

... ..........

درس پانزدهم فارسی چهارم

جواب بدید معرکه و تاج میدم

... ..........

درس پانزدهم فارسی چهارم

جواب بدید معرکه و تاج میدم

... ..........

درس پانزدهم فارسی چهارم

جواب بدید معرکه و تاج میدم

... ..........

درس پانزدهم فارسی چهارم

جواب بدید معرکه تاج میدم

... ..........

درس پانزدهم فارسی چهارم

جواب بدید معرکه تاج میدم

معصومه قره داغی

درس پانزدهم فارسی چهارم

هم معنی وحوش

... ..........

درس پانزدهم فارسی چهارم

جواب بدید معرکه و تاج میدم

... ..........

درس پانزدهم فارسی چهارم

جواب بدید معرکه و تاج میدم

معصومه قره داغی

درس پانزدهم فارسی چهارم

هم معنی وحوش

... ..........

درس پانزدهم فارسی چهارم

جواب بدید معرکه تاج میدم

... ..........

درس پانزدهم فارسی چهارم

جواب بدید معرکه و تاج میدم

معصومه قره داغی

درس پانزدهم فارسی چهارم

هم معنی وحوش

... ..........

درس پانزدهم فارسی چهارم

جواب بدید معرکه و تاج میدم

... ..........

درس پانزدهم فارسی چهارم

جمله بسازید بازار : علف زار : گل زار: زود جواب بدید معرکه تاج میدم

... ..........

درس پانزدهم فارسی چهارم

جواب بدید معرکه تاج میدم

معصومه قره داغی

درس پانزدهم فارسی چهارم

هم معنی وحوش

... ..........

درس پانزدهم فارسی چهارم

جمله بسازید بازار : علف زار : گل زار: زود جواب بدید معرکه تاج میدم

... ..........

درس پانزدهم فارسی چهارم

جواب بدید معرکه تاج میدم

... ..........

درس پانزدهم فارسی چهارم

جواب بدید معرکه تاج میدم