علوم فنون دوازدهم - درس 3 علوم وفنون دوازدهم

♡شاهدخت ♡ محمدی

علوم فنون دوازدهم. درس 3 علوم وفنون دوازدهم

سلام درس حل تمرین تو ضیحشو میخاستم

جواب ها

محدثه عابدان زاده

علوم فنون دوازدهم

خود ارزیابی سوال یک به مراعات نظیر توجه دارد که کلمات از یک شبکه معنایی هستند بیت اول مه روشن اختر اجزای آسمان بیت دوم میدان گوی بازی چوگان و دست پا سر زلف اعضای بدن بیت سوم باغ باران نور سبزه و تر عوامل طبیعت هستند بیت سوم آتش شعله شمع اعضای آتش بیت سوم اسب نطع رخ پیل مات اعضای شطرنج دولت افتخار تاج فقر و گدا بیت چهارم عمر یاد امروز فردا چهره اینه خوش بیت پنجم سر پا دست جان اعضای بدن 2 بیت اول داستان جاویدان شدن حضرت خضر بیت دوم دو بخش دارد اول خسرو و شیرین نظامی گنجوی دوم لیلی و مجنون اشاره دارد بیت سوم داستان سرد شدن آتش حضرت ابراهیم بیت چهارم اشاره به آیه قرآن صبح لله و ما فی سماوات و ما فی ال ارض داره همه کاینات او را عبادت میکنند بیت بعدی به داستان فرعون و دوم گنج دقیانوس بیت بعدی به داستان شیرین و فرهاد بیت بعدی لیلی و مجنون بیت بعدی امام حسن به کار بردن داستان یا آیه یا نامی که تاریخی و مشهور باشد 3 تضمین به کار بردن آیه است تلمیح اشاره دارد تضمین به کار میبرند که واضح است 4 فرخی یزدی شاعر آزادی خواه پس مفهوم وطن و آزادی دارد 4 را نمی‌دونم ولی ویرایش میکنم میگم

سوالات مشابه

سعید امامی

درس 3 علوم وفنون دوازدهم

تضمین چیست؟

𝘔𝘰𝘩𝘢𝘥𝘦𝘴𝘦𝘩 :)

درس 3 علوم وفنون دوازدهم

تفاوت بین تلمیح و تضمین چیه؟

Bahar 💫

درس 3 علوم وفنون دوازدهم

آرایه های ابیات زیر را مشخص کنید 1_ حریص را نکند نعمت دو عالم سیر همیشه آتش سوزنده اشتها دارد 2_ چهره ات سر در گریبان می کند آیینه را طره ات سنبل به دامان می کند آیینه را 3_مردمک ها شسته هردم اشک باران وار ما شهره در پاکی از آن شد چشم مردم دار ما 4_ نوع تشبیه و بقیه ی آرایه ها را مشخص کنید چنان شیرینی ای خسرو که چون فرهاد در کویت جهانی چون مگس جمعند بر دکان حلوایی جهانی چون مگس 5_ لهجه ی شیرین من پیش دهان تو چیست؟ درنظرِ آفتاب، مشعله افروختن