فیزیک یازدهم - فصل1 فیزیک یازدهم

سوال واضح !

♡𝒛. 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒎𝒂𝒏𝒊♡

فیزیک یازدهم. فصل1 فیزیک یازدهم

بچه ها لطفا سریع جواب بدید👑میدم

جواب ها

جواب معرکه

NMA ...

فیزیک یازدهم

۳ نمی‌دونم ۴گزینه ۲ ابتدا افزایش (فاصله کمتر میشه و میدان با فاصله رابطه عکس داره) سپس کاهش(فاصله بیشتر میشه)

سوالات مشابه

شادی جمیلی

فصل1 فیزیک یازدهم

ذره ای بابارq=۲میکروکولن راازنقطهAبه نقطهBباپتانسیل الکتریکی۵۵vمنتقل می کنیم.انرژی پتانسیل الکتریکی ذره۴۰میکروژول کاهش یابدپتانسیل الکتریکی نقطهAچند ولت است؟ ۱)۵۱ ۲)۵۹ ۳)۵۵ ۴)۴

...... ......

فصل1 فیزیک یازدهم

پاسخ بدید لطفا

Hadis Dabaghkar

فصل1 فیزیک یازدهم

میشه این سوالو جواب و توضیح بدین