نگارش دوازدهم -

Mehrsa ‌ .

نگارش دوازدهم.

هر کدوم بلدید بگید لطفاا

جواب ها

جواب معرکه

نسترن سمیری

نگارش دوازدهم

۱)باد بازیگوش میان گیسوان افشان درختان می‌رقصید ۲)نام خانوادگی نویسنده-نام نویسنده-سال واپ-عنوان اثر-محل چاپ-نام ناشر ۳)مسئول تدارکات ما با موتور صبح زود که آتش کم میشد می آمد و غذا برایمان می آورد نمی‌توانست نزدیک شود گونی کنسرو ها را در سنگر پرتاب میکرد و دور میشد ۴)حس آمیزی و تشخیص

سوالات مشابه