حسابان دوازدهم - فصل 1 حسابان دوازدهم

♡𝒛. 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒎𝒂𝒏𝒊♡

حسابان دوازدهم. فصل 1 حسابان دوازدهم

بچه ها کمکککک

جواب ها

جواب معرکه

محمدمهدی آزادی

حسابان دوازدهم

تو سوال ۵ مقدار a فقط میتونه منفی یک باشه چون هر خطی با شیب منفی یک وارون خودشو تو بیشتر از یه نقطه قطع میکنه. حالا f وارون منفی چهار رو خواسته یعنی مقدار f رو برابر منفی چهار قرار بده : - x + 3 = -4 x = 7 میشه گزینه ۲

سوالات مشابه

ali gh

فصل 1 حسابان دوازدهم

سلام لطفاً جواب این سوال را با فرمول بگید حتما معرکه میزنم

شهرام شهرام

فصل 1 حسابان دوازدهم

امتحان دارم لطفا زود جواب بدید

reza reza

فصل 1 حسابان دوازدهم

لطفا سریع جواب بدین