نگارش دوازدهم -

ایدا محمدی

نگارش دوازدهم.

میشه جواب بدیم نیاز دارم واقعا

جواب ها

جواب معرکه

نسترن سمیری

نگارش دوازدهم

۱) الف)چند روزی تا جنگ و ستیز با غول کبیر و خوفناک کنکور مانده است ب)دایه باران دست نوازشگرانه خود را مادرانه بر سر گلهای بهاری میکشد ۲)نامه های خصوصی و دوستانه

سوالات مشابه