فارسی هشتم - درس11 فارسی هشتم

آندیا دشتی

فارسی هشتم. درس11 فارسی هشتم

مفعول نهاد متمم گروه های اسمی هسته وابسته و نوع وابسته رو بگید

جواب ها

یه کلاس هشتمی

فارسی هشتم

گروه ها ) مهر ناموس مهر : هسته ناموس : وابسته ی پسین ( مضاف الیه ) حب وطن حب : هسته وطن : وابسته ی پسین ( مضاف الیه ) باور من باور : هسته من : وابسته ی پسین ( مضاف الیه ) مفعول : هفت مهر ( مطمئن نیستم ) نهاد : آدمی ( آدمیزاد ) متمم : دل اهریمن باور

سوالات مشابه

fatemeh 😙❤

درس11 فارسی هشتم

کسی@صفحه@۷۸@تفکر@نوشته

آندیا دشتی

درس11 فارسی هشتم

داخل این سه بیت مفعول نهاد متمم گروه های اسمی هسته وابسته و نوع وابسته رو مشخص کنید،،،،خواهش میکنم زود بفرستید جوابو

mah bcb

درس11 فارسی هشتم

اینم حل کنید لطفاً