آمار واحتمال یازدهم - فصل1 آمار و احتمال یازدهم

محمد منتخبی

آمار واحتمال یازدهم. فصل1 آمار و احتمال یازدهم

لطفا ساده توضیح بدید

جواب ها

سوالات مشابه

amir. tehrani

فصل1 آمار و احتمال یازدهم

تعریف گزاره نما و دامنه و مجموعه جواب ها را توضیح بدین ممنون

n.a.m a.b.o.l

فصل1 آمار و احتمال یازدهم

سلام میشه لطفا قانون دمورگان و ضرب دکارتی رو توضیح بدید

.. ...

فصل1 آمار و احتمال یازدهم

میشه خیل زود جواب بدین💜💜