ریاضی پنجم - فصل اول ریاضی پنجم

کوثر یوسفخانی

ریاضی پنجم. فصل اول ریاضی پنجم

میشع کمک کنید

جواب ها

مهدیه رضایی

ریاضی پنجم

برای اینکه ساده باشه ۲۹۵ رو ضرب کن با ۶ و بعد ۷تا صفر بزار

۲۹۵ میلیون ضرب 60 جواب بدست میاد 17700000000 تاج یادت نده

ظرب میکنی

ßámù ģøñģ

ریاضی پنجم

۲۹۵۰۰۰۰۰۰×۶۰=$$ 295000000 /times 60=19700000000 $$

parham bahiraee

ریاضی پنجم

باید 295 میلیون را ضرب در 60 کنی مساوی با 1.77 با ۱۰ تا صفر 1,770،000،000،000

سوالات مشابه

پارمیس محمدی.

فصل اول ریاضی پنجم

لطفا سریع هرکی بلده بگه

پارمیس محمدی.

فصل اول ریاضی پنجم

کی بلده جواب بده

رسول 0937

فصل اول ریاضی پنجم

این مقطع تازه اضافه شده سوال خودتون رو ثبت کنید بچه ها