فارسی دوازدهم - درس5 فارسی دوازدهم

فاطی قا

فارسی دوازدهم. درس5 فارسی دوازدهم

سلام در بیت * گردد از دست نوازش پایه معنی بلند مور را شیرین سخن دست سلیمان کرده است * پایه معنی استعاره هست ولی میشه بگین استعاره از چیه ؟🙏🏻

جواب ها

جواب معرکه

شایان منتظری

فارسی دوازدهم

سلام ، پایه معنی: اضافه استعاری (معنی مانند چیزی هست که پایه دارد)

سوالات مشابه

ابوالفضل سعیدی

درس5 فارسی دوازدهم

ترکیب های وصفی و اضافی نیست ؟

♡M♡ 🎧

درس5 فارسی دوازدهم

امتحان دارم یکی کمکم کنعع😢

mohammad ebrahimi

درس5 فارسی دوازدهم

کسی می‌تونه حسن تعلیل این بیت را برام توضیح بده: « گر شاهدان نه دنیا ودین میبرند عقل / پس زاهدان برای چه خلوت گزیده اند »