ریاضی چهارم - فصل چهارم ریاضی چهارم

m. s..

ریاضی چهارم. فصل چهارم ریاضی چهارم

زود جواب بدید معرکه میدم

جواب ها

آیت مرادی

ریاضی چهارم

نتیجه میگیریم که مجموع زاویه های آن برابر با ۳۶۰درجه است

پویان مقیمی

ریاضی چهارم

۳۶۰×۴=1440

ßámù ģøñģ

ریاضی چهارم

سوالات مشابه

m. s..

فصل چهارم ریاضی چهارم

زود جواب بدید معرکه میدم

رها درزمان

فصل چهارم ریاضی چهارم

هرکس جواب بده بهش معرکه میدم

رها درزمان

فصل چهارم ریاضی چهارم

هرکس جواب بده بهش معرکه میدم