شیمی دوازدهم - فصل دوم شیمی دوازدهم

محمد امین ریگی

شیمی دوازدهم. فصل دوم شیمی دوازدهم

توضیح دهید چرا برای ساختن ظروف بسته بندی مواد غذایی از حلب استفاده میشود

جواب ها

مبینا 👑

شیمی دوازدهم

حلبی ورقه ی آهنی است که به وسیله ی لایی ی نازکی از فلز قلع پوشیده شده است. همان طور که گفته شد قلع از جمله فلزاتی است که می تواند با تشکیل لایه ی اکسید محافظ و چسبنده، در برابر خوردگی مقاومت کند. اما قلع تا زمانی می تواند از آهن حفاظت کند که سطح حلبی خراشیده نشده باشد و بعد از ایجاد خراش روی حلبی، فلز آهن و فلز قلع در مجاورت رطوبت و اکسیژن تشکیل یک سلول گالوانی می دهند. از آنجا که فلز قلع در جدولE° پایین تر از فلز آهن قرار دارد، نقش کاتد را داشته و فلز آهن به عنوان آند عمل می کند و اکسید می شود. نیم واکنش آندی به این صورت خواهد بود: Fe(S) ----> Fe2+(aq) + 2e- الکترون های حاصل از نیم واکنش آندی به سطح قلع منتقل شده و در حضور اکسیژن و آب نیم واکنش کاتدی را رقم می زنند. O2(g) + H2O(L) + 4e- ----> 4OH-(aq) از ورقه های حلبی برای ساختن قوطی های کنسرو و روغن نباتی استفاده می شود.

سارا صبوری

شیمی دوازدهم

چون حلب از قلع ساخته شده و قلع با اسیدهای موجود در مواد غذایی واکنش نمیده و باعث فاسد شدن مواد غذایی نمیشه پس برای بسته بندی مواد غذایی از ماده ای استفاده میشه که اجزای سازندش با اسید ها و همچنین خود ماده غذایی واکنش نده و به بدن آسیب نرسونه

سوالات مشابه

Hana soleymani

فصل دوم شیمی دوازدهم

عدد اکسایش این ترکیب ها چند میشه؟؟

محسن vaziri

فصل دوم شیمی دوازدهم

چرا باید ازچگالی استفاده کنیم؟

علی صالحی راد

فصل دوم شیمی دوازدهم

سلام قوی ترین اکسنده و قویترین کاهنده چیه؟ چرا؟