زیست شناسی یازدهم - فصل 6 زیست شناسی یازدهم

‌, ‌،

زیست شناسی یازدهم. فصل 6 زیست شناسی یازدهم

سلول سرطانی و تومور سرطانی توضیح بدین

جواب ها

جواب معرکه

Mahdi Taki

زیست شناسی یازدهم

به صورت خلاصه و آمیانه بگم براتون وقتی فرایند تقسیم یاخته ای بیشتر میشه و بدون آنکه چراغ قرمزی باشه تقسیم میشه تقسیم انجام میشه و اون بافت تبلیل به سلول سرطانی میشه به تعداد زیاد و اشباع شده این سلول تومور میگند این سلول سرطانی تمام مواد مغزی رو میخوره و باعش میشه به سلول ها نرسه و ما دو نوع سرطان داریم خوش‌خیم ،بد خیم بدخیم سلول ها تو‌خون میرع و پخش میشه همه جای بدن خوش‌خیم همونجا میمونه و یکجا رشت می‌کنه و امید به خوب شدن هست

سوالات مشابه

ایلار شفیعی

فصل 6 زیست شناسی یازدهم

این@درسته؟

حسین جعفری

فصل 6 زیست شناسی یازدهم

تفاوت بین آنافاز ۱ و آنافاز ۲ میوز چیست

maede nzri

فصل 6 زیست شناسی یازدهم

اگر در یاخته ۲n=۶باشد در مرحله پروفاز۱ به ترتیب چند تتراد و چند کروماتید در آن مشاهده می شود؟ شکل این سلول در آنافاز میوز یک و تلوفاز میوز ۲ را رسم کنید