فارسی دوازدهم - درس17 فارسی دوازدهم

سوال واضح !

فاطی قا

فارسی دوازدهم. درس17 فارسی دوازدهم

سلام در بیت سرسبز گشت باغ رخت از بهار خط. یعنی فزود مهر دلم از نگاه تو منظور از بهار خط چیه؟ چرا بهار خط اضافه تشبیهی؟

جواب ها

محدثه عابدان زاده

فارسی دوازدهم

بهار خط دو تا معنی میتواند بدهد یکی همان سرسبزی باغ از بهار یکی هم دل فرد از نگاه معشوق که سبز و تازه میشود و مورد دوم چون که چون ترکیب وصفی نیست توضیح اضافه تشبیهی ترکیب اضافی باشد نه وصفی و بین کلمه دوم و اول شباهت باشد

سوالات مشابه

فاطی قا

درس17 فارسی دوازدهم

سلام در بیت سرسبز گشت باغ رخت از بهار خط. یعنی فزود مهر دلم از نگاه تو منظور از بهار خط چیه؟ چرا بهار خط اضافه تشبیهی؟